UCHWAŁA NR XLIII/671/13

Rady Miasta Opola

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Opola za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Opola za 2012 rok.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha