UCHWAŁA NR XXXVIII/608/13

Rady Miasta Opola

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Nysy Łużyckiej 7-7a w Opolu w trybie bezprzetargowym

Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych zmienionej Uchwałą Nr LXVI/686/10
Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na zawarcie na czas nieokreślony umowy najmu lokalu użytkowego
przy ul. Nysy Łużyckiej 7-7a w Opolu, ze Stowarzyszeniem MONAR, w trybie bezprzetargowym.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Ciasnocha