W przedmiocie regulacji W treści

Typ aktu:

Organ wydający:

Numer aktu:

Zbiór aktów/projektów:

Status aktu:

Sygnatura:

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

 • Absolutorium
  • BUDŻETY JST - Budżet gminy - Absolutorium z wykonania budżetu gminy
  • BUDŻETY JST - Budżet powiatu - Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
  • BUDŻETY JST - Budżet województwa samorządowego - Absolutorium z wykonania budżetu województwa
  • SAMORZĄD GMINY - Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
  • SAMORZĄD GMINY - Zarząd gminy - Absolutorium dla Zarządu Gminy
 • AKCJE, UDZIAŁY
  • Akcje, udziały - pozostałe
  • Udziały (akcje) w spółkach akcyjnych (pm)
  • Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (pm)
 • AKTY NIEPRZYPISANE
 • APTEKI
  • Apteki - godziny otwarcia, dyżury
  • Apteki - tworzenie, zmiany typu, unieruchomienia
 • Architektura
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Architektura - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Architektura - Mała architektura
 • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny - pozostałe
  • Ochrona danych osobowych
  • Ochrona porządku w miejscach publicznych
  • Policja
   • Pomoc finansowa i rzeczowa samorządów dla policji
  • Straże gminne (miejskie)
   • Straże gminne (miejskie) - powoływanie i likwidacja
   • Straże gminne (miejskie) - pozostałe
 • BIBLIOTEKA URZĘDU
  • Biblioteka urzędu - instrukcje i regulaminy
 • Budownictwo
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - Ruch budowlany
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - tworzenie i likwidacja
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Budownictwo mieszkaniowe - TBSy - TBS - zasady działania i uczestnictwa
 • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA
  • Architektura
   • Architektura - pozostałe
   • Mała architektura
  • Budownictwo mieszkaniowe
   • Budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
   • Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
   • Palnowanie budownictwa mieszkaniowego
   • Ruch budowlany
   • TBSy
    • TBS - pozostałe
    • TBS - tworzenie i likwidacja
    • TBS - zasady działania i uczestnictwa
  • Budownictwo, urbanistyka, architektura - pozostałe
  • Lokalizacja inwestycji
  • Planowanie przestrzenne
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
   • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
   • Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
   • Planowanie przestrzenne - pozostałe
   • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Urbanistyka
 • BUDŻETY JST
  • Biegli księgowi, rewidenci
  • Budżet gminy
   • Absolutorium z wykonania budżetu gminy
   • Analizy i weryfikacje planów finansowych dysponentów budżetu
   • Budżet gminy - pozostałe
   • Budżet gminy i jego zmiany
   • Deficyt budżetu gminy
   • Informacja o stanie mienia komunalnego
   • Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu gminy
   • Plany finansowe gminnych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Projekty uchwał i zarządzeń w sprawch związanych z budżetem
   • Realizacja budżetu gminy
    • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych
    • Realizacja budżetu gminy - inne nie wymienione
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu gminy
    • Sprawozdania miesięczne, kwartalne i półroczne z wykonania budżetu
    • Tworzenie i rozwiązywanie jednostek budżetowych
   • Układ wykonawczy budżetu gminy
   • Ustalanie powiązań budżetu z gospodarką pozabudżetową
  • Budżet powiatu
   • Absolutorium z wykonania budżetu powiatu
   • Budżet powiatu - pozostałe
   • Budżet zbiorczy powiatu i jego zmiany
   • Deficyt budżetu powiatu
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu powiatu
   • Plany finansowe powiatowych jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Realizacja budżetu powiatu
    • Harmonogramy, sprawozdania z realizacji budżetu (miesięczne, kwartalne, półroczne)
    • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu powiatu
  • Budżet województwa samorządowego
   • Absolutorium z wykonania budżetu województwa
   • Budżet województwa samorządowego - pozostałe
   • Budżet zbiorczy województwa sam. i jego zmiany
   • Deficyt budżetu województwa
   • Opracowania i materiały dotyczące projektu budżetu województwa sam.
   • Plany finansowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych i sprawozdania z ich realizacji
   • Roczne sprawozdanie i analiza wykonania budżetu województwa sam.
  • Budżety JST - pozostałe
  • Budżety związków komunalnych
  • Dług publiczny
  • Dochody budżetu
   • Dochody budżetu - pozostałe
   • Dochody inne
    • Odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału
    • Odsetki od środków finansowych JST
    • Odsetki od udzielonych pożyczek
   • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych
    • Dochody samorządowych jednostek organizacyjnych
    • Dochody z majątku oraz jednostek samorządowych - inne nie wymienione
    • Dochody ze spółek i udziałów
    • Spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST
    • Wpłaty samorządowych jednostek organizacyjnych
  • Gospodarka pozabudżetowa
   • Planowanie i realizacja środków pozabudżetowych
   • Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
  • Obsługa kasowa
  • Planowanie budżetowe - przepisy prawne
  • Planowanie dochodów z podatków i opłat oraz sprawozdania z ich realizacji
  • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań publicznych
   • Plany finansowe zadań zleconych
   • Plany finansowe zadań zleconych i zadań publicznych - pozostałe
  • Rachunkowość, księgowość
  • Wolne środki budżetu - lokowanie w bankach
  • Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego
 • Ceny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za kanalizację
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny biletów komunikacji miejskiej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny biletów wstępu do parków, ogrodów botanicznych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Ceny za usługi transpotru zborowego (ceny biletów)
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Ceny - Strefy cen (stawki taryfowe) przewozu taksówkami
 • CZAS PRACY (WYMIAR ZAJEĆ)
  • Obowiązkowy wymiar zajeć nauczycieli
  • Zniżki wymiaru godzin zajeć dla nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska
 • DIETY
  • Diety - podróże służbowe krajowe
  • Diety - pozostałe
  • Diety - za udział w posiedzeniach komisji rady gminy
  • Diety radnych rady gminy
 • DOTACJE, DOFINANSOWANIE
  • Dofinansowanie
   • Dofinansowanie - pozostałe
   • Dofinansowanie - remonty domów mieszkalnych (budynków prywatnych)
  • Dotacje
   • Dotacje - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
   • Dotacje - budowa wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków
   • Dotacje - pozostałe
   • Dotacje - usuwanie wyrobów zawierających azbest
   • Dotacje celowe na realizację rządowych zadań zleconych
   • Dotacje dla niepublicznych szkół i przedszkoli
   • Dotacje dla spółek wodnych
   • Dotacje na zadania oświatowe gminy i powiatu (prowadzone przez osoby prawne i fizyczne)
 • DROGI
  • Budowa i modernizacja dróg
  • Drogi - pozostałe
  • Kategoryzacja dróg
   • Autostrady i drogi szybkiego ruchu
   • Drogi osiedlowe i wewnetrzne
   • Kategoryzacja dróg gminnych
   • Kategoryzacja dróg krajowych
  • Utrzymanie dróg, mostów, przejazdów.
 • EKWIWALENTY
  • Ekwiwalenty dla członków OSP
 • EMERYTUTY, RENTY, UBEZPIECZENIA
 • FORMULARZE I DRUKI - WZORY
  • Druki ścisłego zarachowania
  • Formularze i druki - pozostałe
  • Wzory formularzy deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych
  • Wzory formularzy informacji o nieruchomosciach i gruntach
 • FUNDUSZE, SUBWENCJE
  • Fundusze
   • Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (FGZGiK)
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - gminny, powiatowy (GFOŚiGW, PFOŚiGW)
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - narodowy
   • Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wojewódzki (WGOŚiGW)
   • Fundusze - pozostałe
  • Fundusze celowe i specjalne
   • Fundusze specjalne i celowe - pozostałe
   • Fundusze specjalne i celowe - sprawozdania roczne
 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  • Ewidencja gruntów i budynków
  • Geodezja i kartografia - pozostałe
 • GOSPODARKA KOMUNALNA
  • Cmentarze i grobownictwo
   • Cmentarze i grobownictwo - pozostałe
   • Cmentarze komunalne (regulaminy)
   • Cmentarze wojenne i wojskowe
  • Gospodarka komunalna - pozostałe
  • Gospodarka odpadami
   • Gospodarka odpadami - pozostałe
   • Odpady inne niż niebezpieczne
   • Odpady niebezpieczne
   • Sortowanie odpadów
  • Składowanie odpadów i wysypiska śmieci
   • Składowanie odpadów - pozostałe
  • Usługi komunalne
   • Usługi komunalne - ciepłownictwo
   • Usługi komunalne - energetyka
   • Usługi komunalne - gazownictwo
   • Usługi komunalne - pozostałe
   • Usługi komunalne - wyłapywanie bezdomnych zwierząt
   • Usługi komunalne - wysypiska śmieci
  • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację
   • Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni
   • Eksploatacja ujeć wody i wodociągów
   • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
   • Umowy o dostawę wody
   • Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację - pozostałe
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA
  • Dodatki mieszkaniowe
  • Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - pozostałe
  • Gospodarowanie budynkami
   • Gospodarowanie budynkami - pozostałe
  • Lokale mieszkalne
   • Listy roczne zawarcia umów najmu lokali
   • Lokale mieszkalne - pozostałe
   • Lokale socjalne i zastępcze - zasady przyznawania
   • Polityka czynszowa i warunki obniżania czynszu
   • Zasady gospodarowania wynajmowania zasobem mieszkaniowym
   • Zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców
   • Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
   • Zasady zamiany lokali mieszkalnych
  • Lokale użytkowe
   • Lokale użytkowe - pozostałe
   • Pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych
   • Sprzedaż lokali użytkowych
   • Zasady gospodarowania lokalami użytkowymi
   • Zasady przedłużania umów dzierżawy lokali uzytkowych
   • Zasady sprzedaży lokali użytkowych
  • Organizacja jednostek gospodarki mieszkaniowej
 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIEM KOMUNALNYM
  • Bonifikaty od cen sprzedaży i użytkowania wieczystego nieruchomości
  • Darowizny i spadkobrania
  • Ewidencja gruntów nierolniczych i nieruchomości
  • Gospodarka nieruchomościami - pozostałe
  • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe
   • Grunty pod budownictwo mieszkaniowe - pozostałe
  • Mienie komunalne
   • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
   • Mienie komunalne - pozostałe
   • Zasady gospodarowania mieniem komunalnym
  • Nabywanie, zbywanie, sprzedaż nieruchomości
   • Przejmowanie, nabywanie, zbywanie, sprzedaż gruntów, nieruchomości
   • Zasady nabywania, zbywania, obciążania i sprzedaży nieruchomości
   • Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
   • Zgoda na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
  • Ogródki działkowe
  • Prawo pierwokupu
  • Przekazywanie gruntów, sprzedaż,dzierżawa, zarząd
   • Dzierżawa, najem, użyczenie gruntów
   • Przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste
   • Przekazywanie gruntów w zarząd
   • Przekazywanie gruntów, sprzedaż, dzierżawa, zarząd - pozostałe
   • Rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP
   • Sprzedaż gruntów
    • Sprzedaż gruntów - pozostałe
    • Sprzedaż gruntów cudzoziemcom
    • Sprzedaż gruntów na terenach wiejskich, zabudowanych obiektami zabytkowymi
   • Zagospodarowanie gruntów nierolniczych
   • Zezwolenia na zbycie nieruchomości
   • Zmiana gruntów, zmiana użytkownika
  • Zwroty nieruchomości
 • GOSPODARKA WODNA, RYBACTWO
  • Gospodarka wodna
   • Gospodarka wodna - pozostałe
  • Ochrona przecipowodziowa
   • Ochrona przeciwpowodziowa - pozostałe
   • Zwalczanie skutków powodzi
 • HERBY, FLAGI, TABLICE URZĘDOWE, PIECZĘCIE, NADAWANIE IMION
  • Herby - zatwierdzanie
  • Herby, flagi, tablice urzędowe, pieczęcie, nadawanie imion - pozostałe
  • Nadawanie imion - obiekty użyteczności publicznej
  • Nadawanie imion - szkoły
  • Tablice urzędowe
  • Zasady używania herbu, flagi, pieczęci urzędowej. hejnału, sztandaru
 • INFORMATYZACJA, INTERNET
  • Informatyzacja, internet - pozostałe
 • INSTRUKCJE KANCELATYJNE, RZECZOWY WYKAZ AKT
  • Rzeczowy wykaz akt - zmiany i uzupełnienia
 • INWESTYCJE
  • Inwestycje - pozostałe
  • Inwestycje jednostek podległych i ich realizacja
  • Inwestycje na drogach
  • Inwestycje własne i ich realizacja
  • Inwestycje wspólne (z udziałem mieszkańców)
  • Partycypacje w kosztach inwestycji
 • KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
  • Klęski żywiołowe - pozostałe
  • Pomoc dla powodzian
  • Zasady zbywania nieruchomości na rzecz powodzian
 • KOMUNIKACJA, TRANSPORT
  • Komunikacja
   • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
   • Komunikacja autobusowa - lokalna
   • Komunikacja autobusowa - międzygminna
   • Komunikacja tramwajowa
  • Komunikacja i transport - pozostałe
  • Transport
 • KONKURSY, GRANTY
  • Granty - pozostałe
  • Konkursy
   • Konkursy - pozostałe
   • Konkursy na realizację zadań publicznych
  • Nabór na stanowiska
   • Nabór na stanowiska - pozostałe
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
   • Powoływanie komisji - zatrudnianie pracowników w urzędach
   • Zasady zatrudniania i naboru pracowników
 • KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE
  • Kredyty, pożyczki, gwarancje - pozostałe
  • Maksymalne kwoty kredytów i pożyczek, zasady ich wykorzystania
  • Udzielanie gwarancji kredytowych
  • Udzielanie kredytów i pożyczek
   • Dofinansowanie realizacji inwestycji wspólnych
   • Dofinansowanie wykonania lub remontu ujeć wód podziemnych
   • Udzielanie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Udzielanie pomocy finansowej wspólnotom mieszkaniowym
   • Udzielanie pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków
   • Udzielanie pożyczek z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Zaciąganie kredytów i pożyczek
   • Zaciąganie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - pozostałe
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek - w bankach
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego
   • Zaciąganie kredytów i pożyczek na przedsięwzięcia termomodernizacyjne
  • Zasady współpracy z finansującymi bankami
 • KULTURA, ZABYTKI
  • Kultura
   • Kultura - pozostałe
   • Ochrona dóbr kultury
   • Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
   • Organizacja imprez kulturalnych
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie bibliotek
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie domów i ośrodków kultury
   • Tworzenine, likwidacja, łączenie innych jednostek upowszechniania kultury
  • Zabytki
   • Zabytki - pozostałe
 • LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO
  • Leśnictwo
   • Leśnictwo - pozostałe
   • Plany urządzania lasów - zlecanie, zatwierdzanie i finansowanie
 • NADZÓR I KONTROLA, BADANIA, AUDYTY
  • Kontrole, inspekcje, lustracje
   • Kontrole jednostek podległych
   • Kontrole wewnętrzne
   • Kontrole zewnętrzne jednostek podległych
   • Kontrole zewnętrzne własnej jednostki
   • Kontrole, inspekcje, lustracje - pozostałe
  • Nadzór nad działalnością komunalną (zgodność z prawem)
   • Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody
  • Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Nadzór, kontrola, badania, audyt - pozostałe
  • Plany kontroli, inspekcji i lustracji oraz sprawozdania z ich realizacji
  • Uczestnictwo w obcych badaniach i kontrolach
  • Zasady i tryb kontroli i nadzoru
 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  • Nagrody i wyróżnienia - dla nauczycieli
  • Nagrody i wyróżnienia - dla zawodników
  • Nagrody i wyróżnienia - honorowe
  • Nagrody i wyróżnienia - kutura
  • Nagrody i wyróżnienia - pozostałe
 • NAZWY ULIC I PLACÓW
  • Nadawanie nazw ulic i placów
  • Nazwy ulic i placów - pozostałe
  • Zmiana nazw ulic i placów
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
  • Niepełnosprawność - pozostałe
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • OBIEKTY KOMUNALNE
  • Obiekty komunalne - zasady wynajmu i wypożyczania wyposażenia
 • OBLIGACJE
  • Obligacje - pozostałe
  • Wykonanie emisji obligacji
  • Zasady i wysokość emisji obligacji
  • Zbywanie i wykup obligacji
 • OBWIESZCZENIA
  • Obwieszczenia - pozostałe
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
  • Katastrofy i awarie
   • Katastrofy i awarie - pozostałe
  • Ochrona przeciwpożarowa
   • Ochrona przeciwpożarowa - pozostałe
   • Wyposażenie ochotniczych straży pożarnych
  • Ratownictwo
 • OCHRONA PRZYRODY, PARKI I REZERWATY
  • Gospodarka zasobami przyrody
  • Ochrona przyrody, parki i rezerwaty - pozostałe
  • Parki, rezerwaty i pomniki przyrody
   • Pomniki przyrody
  • Utrzymywanie zieleni
  • Wycinka drzew i krzewów
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA
  • Ekologia
   • Ekologia - pozostałe
   • Użytki ekologiczne
  • Ochrona środowiska
   • Ochrona powietrza atmosterycznego
    • Bilanse źródeł szkodliwego zanieczyszczenia powietrza
    • Morednizacja sysytemów grzewczych
    • Normatywy i wskaźniki czystości powietrza
    • Źródła zanieczyszczeń
   • Ochrona przed hałasem i wibracjami
    • Normatywy i wskaźniki dotyczące hałasu
   • Ochrona środowiska - pozostałe
   • Popularyzacja ochrony środowiska
 • OPIEKA NAD DZIEĆMI
  • Domy Dziecka
  • Opieka nad dziećmi - pozostałe
  • Przedszkola
   • Przedszkola - pozostałe
   • Sieci i obwody przedszkoli publicznych
   • Zakładanie przedszkoli publicznych
  • Rodziny zastępcze
  • Żłobki
 • Opłaty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty - zajęcie pasa drogowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty dodatkowe - Opłaty dodatkowe - w komunikacji miejskiej
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata adiacencka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata administracyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata eksploatacyjna
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata miejscowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata skarbowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłata targowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty lokalne - Opłaty lokalne - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - przedszkola
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za korzystanie - żłobki
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za pobyt - mieszkania chronione
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za pobyt - ośrodkki wsparcia
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Opłaty za usługi - Opłaty za usługi opiekuńcze
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
 • OSŁUGA PRAWNA
  • Opinie prawne
  • Opiniowanie projektów aktów prawnych
 • PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  • Planowanie i sprawozdawczosć - pozostałe
  • Plany i sprawozdania jednostek podległych
  • Plany i sprawozdania własne
  • Plany i sprawozdania zbiorcze
 • Planowanie przestrzenne
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Podatki
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór podatków i opłat - pozostałe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Pobór podatków i opłat - Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Łączne zobowiązania podatkowe rolników
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek leśny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od nieruchomości
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od posiadania psów
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od spadków i darowizn
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek od środków transportowych
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatek rolny
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Podatki lokalne - Podatki lokalne - pozostałe
 • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY
  • Ceny
   • Ceny - pozostałe
   • Ceny (opłaty) za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę
   • Ceny (opłaty) za kanalizację
   • Ceny (opłaty) za odbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   • Ceny (opłaty) za wywóz nieczystości stałych i płynnych
   • Ceny (taryfy) dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
   • Ceny biletów komunikacji miejskiej
   • Ceny biletów wstępu do parków, ogrodów botanicznych
   • Ceny za usługi transpotru zborowego (ceny biletów)
   • Strefy cen (stawki taryfowe) przewozu taksówkami
  • Opłaty dodatkowe
   • Opłaty - parkowanie
   • Opłaty - usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie
   • Opłaty - zajęcie pasa drogowego
   • Opłaty dodatkowe - pozostałe
   • Opłaty dodatkowe - w komunikacji miejskiej
  • Opłaty lokalne
   • Opłata adiacencka
   • Opłata administracyjna
   • Opłata eksploatacyjna
   • Opłata miejscowa
   • Opłata skarbowa
   • Opłata targowa
   • Opłaty lokalne - pozostałe
  • Opłaty za usługi
   • Opłaty za korzystanie - cmentarze komunalne
   • Opłaty za korzystanie - obiekty sportowe
   • Opłaty za korzystanie - przedszkola
   • Opłaty za korzystanie - żłobki
   • Opłaty za parkowanie (strefy płatnego parkowania)
   • Opłaty za pobyt - mieszkania chronione
   • Opłaty za pobyt - ośrodkki wsparcia
   • Opłaty za usługi - pozostałe
   • Opłaty za usługi opiekuńcze
  • Pobór podatków i opłat
   • Inkasencji i wysokość wynagrodzenia za inkaso
   • Pobór podatków i opłat - pozostałe
   • Pobór w postaci inkasa zobowiązania pieniężnego
  • Podatki lokalne
   • Łączne zobowiązania podatkowe rolników
   • Podatek leśny
   • Podatek od działalności osób fizycznych - karta podatkowa
   • Podatek od nieruchomości
   • Podatek od posiadania psów
   • Podatek od spadków i darowizn
   • Podatek od środków transportowych
   • Podatek rolny
   • Podatki lokalne - pozostałe
  • Stawki czynszu
   • Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
   • Stawki czynszu - garaże
   • Stawki czynszu - lokale mieszkalne
   • Stawki czynszu - lokale użytkowe
   • Stawki czynszu - pozostałe
  • Średnie koszty
   • Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka - placówki opiekuńczo-wychowawcze
   • Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka - placówki socjalizacyjne
   • Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka (wychowanka) - domy dziecka
   • Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca - domy pomocy społecznej (DPS)
  • Taryfy
   • Strefy taryfowe TAXI
   • Taryfy - pozostałe
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY, NAZWY MIEJSCOWOŚCI
  • Aglomeracje
  • Podział terytorialny, nazwy miejscowości - pozostałe
  • Tworzenie i znoszenie dzielnic i osiedli
  • Zmiany granic dzielnic i osiedli
  • Zmiany granic gmin
  • Zmiany granic powiatów
 • Policja
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Policja - Pomoc finansowa i rzeczowa samorządów dla policji
 • POMOC SPOŁECZNA
  • Dożywianie - warunki odpłatności za świadczenia
  • Kierownicy jednostek pomocy społecznej
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - pozostałe
   • Kierownicy jednostek pomocy społecznej - wynagradzanie
  • Nadzór nad działalnością jednostek pomocy społecznej
  • Organizacja podmiotów ekonomii społecznej
  • Pomoc społeczna - pozostałe
  • Świadczenia pomocy społecznej
   • Mieszkania ochronne
   • Pomoc rzeczowa
   • Świadczenia dodatkowe z pomocy społecznej
   • Świadczenia pomocy społecznej - pozostałe
   • Usługi opiekuńcze
  • Wynagrodzenia pracowników OPS
  • Zasiłki
   • Zasiłki - pozostałe
   • Zasiłki celowe
 • PROCEDURY I INSTRUKCJE
 • PROGRAMY, STRATEGIE
  • Plany Rozwoju Lokalnego
  • Programy - budownictwo mieszkaniowe
  • Programy - budownictwo socjalne
  • Programy - edukacja publiczna
  • Programy - geodezja i kartografia
  • Programy - gospodarka komunalna
  • Programy - gospodarka mieszkaniowa
  • Programy - gospodarka przestrzenna
  • Programy - gospodarka wodna
  • Programy - informatyzacja
  • Programy - kultura
  • Programy - kultura fizyczna i sport
  • Programy - ochrona środowiska
  • Programy - ochrona zdrowia ludności
  • Programy - pomoc społeczna
   • Programy - polityka prorodzinna
   • Programy - pomoc społeczna - inne nie wymienione
   • Programy - usamodzielnienie wychowanków domów dziecka
   • Programy polityki społecznej - pozostałe
   • Programy wspierania - osoby bezdomne
   • Programy wspierania - osoby niepełnosprawne
  • Programy - przeciwdziałanie patologiom społecznym
   • Programy przeciwdziałania - alkohol
   • Programy przeciwdziałania - bezrobocie i aktywizacja rynku pracy
   • Programy przeciwdziałania - narkomania
   • Programy przeciwdziałania patologiom społecznym - inne nie wymienione
  • Programy - turystyka i wypoczynek
  • Programy - zapobieganie bezdomności zwierząt
  • Programy współdziałania z organizacjami pozarządowymi
  • Programy, strategie - pozostałe
  • Regionalne Operacyjne Programy Rozwoju
  • Strategie rozwoju gminy
  • Strategie rozwoju powiatu
  • Wieloletnie programy inwestycyjne
 • PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL
  • Godziny pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych
  • Koncesje
   • Koncesje - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci (wymagania)
   • Koncesje - pozostałe
   • Koncesje - świadczenie usług ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wymagania)
   • Koncesje - świadczenie usług przewozowych (wymagania)
  • Polityka gospodarcza (aktywizacja gospodarcza)
  • Przemysł, usługi, handel - pozostałe
  • Strefy ekonomiczne
  • Środki pirotechniczne
  • Targowiska
  • Usługi i handel
   • Handel obwoźny
   • Sieć placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych
 • REFERENDA, KONSULTACJE SPOŁECZNE
  • Konsultacje - pozostałe
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - wyniki
  • Konsultacje z mieszkańcami (społeczne) - zasady przeprowadzania
  • Referenda - pozostałe
 • REGULAMINY ŚWIADCZENIA USŁUG
  • Regulaminy dostawy wody i odprowadzania ścieków
  • Regulaminy świadczenia usług - pozostałe
  • Regulaminy usuwania i składowania odpadów
 • REGULAMINY UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
 • REJESTRY
  • Rejestry - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
  • Rejestry - stowarzyszenia
  • Rejestry - szkoły i placówki oświatowe
 • REMONTY
  • Remonty własne
 • ROLNICTWO
  • Gospodarka rolna
   • Gospodarka rolna - pozostałe
  • Rolnictwo - pozostałe
 • RYBACTWO
  • Rybactwo - pozostałe
 • RYNEK PRACY, BEZROBOCIE
  • Bezrobocie
   • Bezrobocie - pozostałe
   • Programy aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia
   • Umowy i porozumienia w sprawch zatrudnienia i zwalczania bezrobocia
  • Rynek pracy
   • Informacja zawodowa
   • Rynek pracy - pozostałe
   • Zatrudnianie cudzziemców
 • SAMORZĄD GMINY
  • Honorowe obywatelstwo gminy
   • Honorowe obywatelstwo gminy - pozostałe
   • Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Nadawanie tytułu "Zasłużony dla Gminy"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Honorowego Obywatela"
   • Regulaminy nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy"
  • Jednostki pomocnicze
   • Finansowanie jednostek pomocniczych
   • Jednostki pomocnicze - pozostałe
   • Osiedla i dzielnice
   • Protokoły z posiedzeń organów jednostek pomocniczych
   • Protokoły z zebrań wiejskich
   • Sołectwa
   • Uchwały, zarządzenia organów jednostek pomocniczych
  • Powoływanie komisji, rad, zespołów
  • Rada gminy
   • Kluby radnych (rada gminy)
   • Komisje i zespoły rady gminy
    • Komisje i zespoły rady gminy - pozostałe
    • Opinie komisji i zespołów rady gminy
    • Plany i sprawozdania komisji i zespołów rady gminy
    • Posiedzenia komisji i zespołów rady gminy
    • Przewodniczący komisji rady gminy - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady gminy
    • Sprawozdania z działalności gminnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
    • Tworzenie komisji i zespołów rady gminy
   • Prezydium rady gminy
   • Programy działania rady gminy
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy
   • Rada gminy - pozostałe
   • Radni rady gminy
    • Interpelacje i zapytania radnych (rada gminy)
    • Radni rady gminy - oświadczenia majątkowe
    • Radni rady gminy - pozostałe
    • Radni rady gminy - stosunek pracy
    • Wygaśnięcie mandatu radnego (rada gminy)
   • Realizacja uchwał rady gminy
   • Regulaminy rady gminy
   • Sesje rady gminy
   • Sprawozdania z działalnosci rady gminy
  • Samorząd gminy - inne nie wymienione
  • Urząd gminy
   • Regulamin pracy urzędu
   • Regulaminy urzędu gminy - pozostałe
   • Sekretarz Gminy - powoływanie i odwoływanie
   • Skarbnik Gminy - powoływanie i odwoływanie
   • Urząd gminy - podziały zadań (czynności)
   • Urząd gminy - pozostałe
  • Urząd Stanu Cywilnego
   • Akta stanu cywilnego
   • Kierownik USC - powołanie i odwołanie
   • Urząd Stanu Cywilnego - pozostałe
  • Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
   • Powołanie/odwołanie zstępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta
   • Realizacja zarządzeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Sprawozdania z działalnosci wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Udzielanie absolutorium Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi Miasta
   • Wójt, burmistrz, prezydent miasta - pozostałe
  • Zarząd gminy
   • Absolutorium dla Zarządu Gminy
   • Zarząd gminy - pozostałe
 • SAMORZĄD POWIATU
  • Rada powiatu
   • Komisje i zespoły rady powiatu
    • Komisje i zespoły rady powiatu - pozostałe
    • Przewodniczący komisji rady powiatu - powoływanie i odwoływanie
    • Składy osobowe komisji i zespołów rady powiatu
    • Tworzenie komisji i zespołów rady powiatu
   • Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady powiatu
   • Radni rady powiatu
    • Radni rady powiatu - oświadczenia majątkowe
    • Radni rady powiatu - pozostałe
    • Radni rady powiatu - stosunek pracy
   • Realizacja uchwał rady powiatu
 • SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
  • Sejmik województwa
   • Komisje i zespołu sejmiku województwa
    • Przewodniczący komisji sejmiku województwa - powoływanie i odwoływanie
    • Tworzenie komisji i zespołów sejmiku województwa
 • SKARGI I WNIOSKI
  • Interwencje mieszkańców
  • Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  • Rozpatrywanie skarg
  • Rozpatrywanie wniosków
  • Skargi - na wójta, burmistrza, prezydenta miasta
  • Skargi do sądu administracyjnego
  • Skargi i wnioski - pozostałe
 • SPORT, KULTURA FIZYCZNA
  • Sport i kultura fizyczna - pozostałe
  • Szkolne kluby sportowe (SKS)
  • Wspieranie sportu kwalifikowanego
  • Współpraca w zakresie kultury fizycznej i sportu
 • SPRAWY KADROWE
  • Dyscyplina pracy, urlopy, kary
  • Komisje konkursowe ds zatrudnienia
  • Sprawy kadrowe - pozostałe
  • Sprawy socjalno-bytowe
  • Szkolenie pracowników, podnoszenie kwalifikacji
  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników własnego urzędu
  • Zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie kierowników podległych jednostek organizacyjnych
 • SPRAWY OBYWATELSKIE
  • Repatrianci
  • Sprawy obywatelskie - pozostałe
  • Stowarzyszenia - ewidencja i nadzór nad stowarzyszeniami
 • SPRAWY SOCJALNE
  • Fundusz Pracy
  • Sprawy socjalne - pozostałe
 • SPRAWY WOJSKOWE
  • Plany kwalifikacji wojskowej
  • Sprawy wojskowe - pozostałe
 • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE
  • Statuty gmin, powiatów, województw
   • Statuty gmin miejskich
   • Statuty gmin miejsko-wiejskich
   • Statuty gmin wiejskich
   • Statuty miast na prawach powiatu
   • Statuty powiatów
   • Statuty województw samorządowych
  • Statuty i regulaminy - domy dziecka
  • Statuty i regulaminy - jednostki gospodarki mieszkaniowej
   • Statuty i regulaminy - zarządy domów
  • Statuty i regulaminy - jednostki komunikacji i transportu
   • Statuty i regulaminy jednostek przewozu kolejowego
   • Statuty i regulaminy pozostałych jednostek komunikacji, transportu i drogownictwa
  • Statuty i regulaminy - jednostki nadzoru budowalanego, architektury i urbanistyki
   • Statuty i regulaminy - biura planowania przestrzennego
  • Statuty i regulaminy - jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki oświaty i wychowania
   • Statuty i regulaminy - poradnie międzyszkolne
   • Statuty i regulaminy - poradnie pedagogiczno-wychowawcze
   • Statuty i regulaminy - przedszkola
   • Statuty i regulaminy - szkoły średnie
   • Statuty i regulaminy - szkoły wyższe
   • Statuty i regulaminy - szkóły podstawowe i gimnazja
   • Statuty i regulaminy - zespoły szkół
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocnicze gminy
   • Statuty i regulaminy osiedli i dzielnic
   • Statuty i regulaminy sołectw
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - podstawowe
   • Statuty i regulaminy - gminne ośrodki pomocy społecznej (GOPS)
   • Statuty i regulaminy - miejskie ośrodki pomocy rodzinie (MOPS)
  • Statuty i regulaminy - jednostki pomocy społecznej - pozostałe
   • Statuty i regulaminy - domy pomocy społecznej (DPS)
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jedn. pomocy społecznej
   • Statuty i regulaminy - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
   • Statuty i regulaminy - ośrodki opiekuńczo-wychowawcze
  • Statuty i regulaminy - jednostki sanitarno-epidemiotogiczne
   • Statuty i regulaminy - powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • Statuty i regulaminy - jednostki sportu i rekreacji
  • Statuty i regulaminy - jednostki upowszechniania kultury
   • Statuty i regulaminy - biblioteki publiczne
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione jednostki kultury
   • Statuty i regulaminy - muzea
   • Statuty i regulaminy - ogniska artystyczne
   • Statuty i regulaminy - ośrodki i centra kultury
   • Statuty i regulaminy - teatry
  • Statuty i regulaminy - obiekty sportowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - baseny i pływalnie
   • Statuty i regulaminy - hale sportowe
   • Statuty i regulaminy - inne nie wymienione obiekty spotrowe i rekreacyjne
   • Statuty i regulaminy - lodowiska
   • Statuty i regulaminy - ośrodki sportu i rekreacji
   • Statuty i regulaminy - stadiony
  • Statuty i regulaminy - placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - inne nie wyminione placówki ochrony zdrowia
   • Statuty i regulaminy - przychodnie i ośrodki zdrowia
   • Statuty i regulaminy - zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ/SPOZ)
  • Statuty i regulaminy - pozostałe
  • Statuty i regulaminy - przedsiębiorstwa komunalne
   • Stauty i regulaminy - oczyszczalnie ścieków
   • Stauty i regulaminy - przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji (PWiK)
  • Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
  • Statuty i regulaminy - szkoły medyczne
  • Statuty i regulaminy - targowiska
  • Statuty i regulaminy - urzędy rządowej administracji niezespolonej
  • Statuty i regulaminy - zarządy dróg
  • Statuty i regulaminy - związki komunalne (międzygminne)
  • Statuty i regulaminy - żłobki
  • Urzędy JST
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast i gmin
   • Regulaminy organizacyjne - urzędy miast na prawach powiatu
 • Stawki czynszu
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Czynsze najmu lokali mieszkanych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - garaże
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale mieszkalne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - lokale użytkowe
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Stawki czynszu - Stawki czynszu - pozostałe
 • Straże miejskie
  • BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - Straże gminne (miejskie) - Straże gminne (miejskie) - powoływanie i likwidacja
  • STATUTY, REGULAMINY ORGANIZACYJNE - Statuty i regulaminy - straże miejskie (gminne)
 • STRAŻE POŻARNE
  • Ochotnicze straże pożarne
 • STYPENDIA
  • Stypendia - pozostałe
  • Stypendia dla studentów
  • Stypendia dla twórców kultury
  • Stypendia dla uczniów
  • Stypendia sportowe
 • SZKOŁY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE
  • Nadawanie imienia szkołom i innym placówkom oświatowym
  • Obowiązek szkolny
  • Pracownicy oświaty
   • Nauczyciele - dodatki inne nie wymienione
   • Nauczyciele - dodatki mieszkaniowe
   • Nauczyciele - dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
   • Nauczyciele - pomoc zdrowotna
   • Nauczyciele - pozostałe
   • Nauczyciele - regulaminy wynagradzania (Karta Nauczyciela)
   • Stawki najniższego wynagrodzenia pracowników oświaty
  • System oświaty publicznej
   • Kierunki i programy nauczania
   • Likwidacja i łączenie innych placówek oświatowych
   • Likwidacja i łączenie przedszkoli publicznych
   • Likwidacja i łączenie szkół publicznych
   • Sieci i obwody szkół publicznych
   • System oświaty publicznej - inne nie wymienione
   • Zakładanie innych placówek oświatowych
   • Zakładanie szkół publicznych
  • Szkoły - pozostałe
  • Świetlice i stołówki szkolne
   • Świetlice i stołówki szkolne - inne nie wymienione
  • Uczniowie
   • Uczniowie - pozostałe
  • Wyniki nauczania
 • Średnie koszty
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka - placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka - placówki socjalizacyjne
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka (wychowanka) - domy dziecka
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Średnie koszty - Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca - domy pomocy społecznej (DPS)
 • ŚRODKI RZECZOWE
  • Administracja nieruchomościami własnymi
  • Inwestycje i remonty budowlane - własne
  • Środki rzeczowe - pozostałe
  • Transport własny
 • Taryfy
  • PODATKI, OPŁATY, CENY, WSKAŹNIKI, TARYFY, STAWKI, ŚREDNIE KOSZTY - Taryfy - Taryfy - pozostałe
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  • Kąpieliska
  • Ścieżki rowerowe
  • Turystyka i wypoczynek - pozostałe
  • Współpraca ze stowarzyszeniami turystyki
 • TWORZENIE, PRZEKSZTAŁCENIA I LIKWIDACJA JEDNOSTEK
  • Jednostki organizacyjne - przekszałcenia i likwidacja
  • Jednostki organizacyjne - tworzenie
  • Przedsiębiorstwa komunalne - prywatyzacja
  • Tworzenie, przekszałcenia i likwidacja jednostek - pozostałe
  • Wnoszenie, cofanie, zbywanie udziałów i akcji
  • Zakłady budżetowe - przekształcenia likwidacja
  • Zakłady budżetowe - tworzenie
 • UPOWAŻNIENIA, PEŁNOMOCNICTWA
  • Pełnomocnictwa - pozostałe
  • Upoważnienia - dla pracowników urzędu (wydawanie dezycji w imieniu organu)
  • Upoważnienia - pozostałe
  • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy
   • Upoważnienia - dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
   • Upoważnienia - dla kierowników OPS
   • Upoważnienia - dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   • Upoważnienia do wykonywania zadań gminy - pozostałe
 • Urbanistyka
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Lokalizacja inwestycji
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - projekty
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zarzuty i sposób rozpatrzenia
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Oceny skutów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Planowanie przestrzenne - pozostałe
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Planowanie przestrzenne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA - Urbanistyka
 • UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku
  • Szalety publiczne
  • Utrzymanie porządku i czystości - pozostałe
 • WETERYNARIA
  • Organizacja służb weterynarii
  • Weterynaria - pozostałe
 • WSPÓŁDZIALANIE, KONTAKTY, POROZUMIENIA
  • Kontakty zagraniczne
   • Porozumienia, umowy z gminami i instytucjami zagranicznymi
   • Projekty porozumień w zakresie współpracy z gminami i instytucjami zagranicznymi
  • Porozumienia i aneksy do porozumień (dziedzinowo)
   • Porozumienia - archiwa
   • Porozumienia - bezpieczeństwo
   • Porozumienia - biblioteki
   • Porozumienia - centra powiadamiania ratunkowego
   • Porozumienia - chodniki
   • Porozumienia - dowóz dzieci
   • Porozumienia - drogi (budowa i modernizacja, remonty)
   • Porozumienia - drogi (zarządzanie)
   • Porozumienia - gospodarka wodna
   • Porozumienia - groby i cmentarze wojenne
   • Porozumienia - izby wytrzeźwień
   • Porozumienia - komunikacja elektroniczna
   • Porozumienia - komunikacja i lokalny transport zbiorowy
   • Porozumienia - konserwacja zabytków
   • Porozumienia - kultura
   • Porozumienia - kultura fizyczna, rekreacja
   • Porozumienia - lasy (gospodarka leśna)
   • Porozumienia - linie kolejowe (przejazdy)
   • Porozumienia - nauczanie religii
   • Porozumienia - nieruchomości (darowizny, przekazywanie)
   • Porozumienia - ochrona przyrody
   • Porozumienia - ochrona zdrowia
   • Porozumienia - odpady komunalne, wysypiska śmieci
   • Porozumienia - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
   • Porozumienia - oświata i wychowanie
   • Porozumienia - paszporty
   • Porozumienia - placówki oświatowo wychowawcze
   • Porozumienia - podizały geodezyjne i wypłaty odszkodowań
   • Porozumienia - policja (dofinansowanie)
   • Porozumienia - poradnie psychologiczno-pedagogiczne
   • Porozumienia - pozostałe
   • Porozumienia - przedszkola
   • Porozumienia - przewozy regionalne
   • Porozumienia - ratownictwo medyczne
   • Porozumienia - rolnictwo
   • Porozumienia - straż pożarna (dofinansowanie)
   • Porozumienia - termomodernizacja budynków
   • Porozumienia - udzielanie pomocy rzeczowej innym JST
   • Porozumienia - wodociągi i kanalizacja
   • Porozumienia - zatrudnienie i rynek pracy
   • Porozumienia - zimowe utrzymanie dróg
   • Porozumienia - zwalczanie chorób zakaźnych
  • Współdziałanie z organami władzy państwowej
   • Współdziałanie z ministrami i kierownikami urzędów centralnych
   • Współdziałanie z organami władzy państwowej - pozostałe
   • Współdziałanie z wojewodą
  • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami
   • Stowarzyszenia gmin
   • Współdziałanie z gminami
   • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
   • Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi - gminnymi
   • Współdzianie z samorządami i innymi instytucjami - pozostałe
   • Związki międzygminne (komunalne)
 • WYBORY
  • Organizacja wyborów
   • Komisje wyborcze
   • Lokale wyborcze
   • Miejsca na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych
   • Numery i granice obwodów głosowania
   • Spisy wyborców
   • Wyniki głosowania w obwodach
  • Wybory - pozostałe
  • Wybory do rad osiedli i dzielnic
  • Wybory do rady gminy
  • Wybory do sejmiku województwa
  • Wybory ławników sądowych
  • Wybory uzupełniające
  • Wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • WYNAGRODZENIA
  • Wynagrodzenia - kierownicy podległych jednostek organizacyjnych
  • Wynagrodzenia - nauczyciele
  • Wynagrodzenia - pozostałe
  • Wynagrodzenie - wójt, burmistrz, prezydent miasta
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI, OFERTY
  • Kryteria oceny ofert
  • Powoływanie komisji przetargowych
  • Przepisy prawne dotyczące zamowień i przetargów
  • Wybór oferty (rozstrzygnięcia przetargów)
  • Zamówienia publiczne
  • Zamówienia publiczne, przetargi, oferty - pozostałe
 • ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii
  • Zapobieganie patologiom społecznym - pozostałe
  • Zasady sytuowania i liczba punktów sprzedaży alkoholu (pm)
 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • ZDROWIE
  • Lecznictwo
  • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
   • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny - pozostałe
  • Ochrona zdrowia ludności - inne nie wymienione
  • Ochrona zdrowia ludności - pozostałe
  • Opracowania analityczne z zakresu ochrony zdrowia
  • Organizacja opieki zdrowotnej
   • Łączenie i likwidacja placówek ochrony zdrowia
   • Nadzór nad placówkami służby zdrowia
   • Ogranizacja opieki zdrowotnej - pozostałe
   • Przekształcenia własnościowe placówek ochrony zdrowia
   • Rozwój sieci placówek - programy
   • Struktura organizacyjna służby zdrowia (w gminie, powiecie, województwie)
   • Tworzenie placówek ochrony zdrowia
  • Profilaktyka i oświata zdrowotna
   • Ochrona zdrowia - pozostałe
   • Opieka profilaktyczna
   • Oświata sanitarna
  • Zdrowie - pozostałe
 • ZWOLNIENIA I ULGI Z PODATKÓW I OPŁAT
  • Udzielanie ulg w spłacaniu należnosci pieniężnych (zasady i tryb)
  • Zwolnienia i ulgi podatkowe - pozostałe
  • Zwolnienia od podatku od nieruchomości
  • Zwolnienia z opłat o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
  • Zwolnienia z opłat o wydanie nowego prawa jazdy
  • Zwolnienia z opłaty wniosków dot. ewidencji działalności gospodarczej

Nazwa dziennika:

Rok publikacji:

Numer publikacji:

Pozycja:

Departament:

Właściciel:

Redaktor: